28. února 1942

28. února 1942


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

28. února 1942

Dálný východ

Japonská vojska napadají Javu

Generál Bennett se dostává do Austrálie poté, co unikl z kapitulace v Singapuru

Japonci přerušili silnici Rangúnu

Velký Brit

V únoru bylo zabito 22 civilistů a 21 bylo zraněno, což dokazuje sníženou hrozbu německého bombardování od invaze do RuskaGuy historie

Vzhledem k tomu, že vlády Spojených států amerických a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska prohlašují, že jsou zapojeny do družstevního podniku spolu s každým dalším národem nebo lidmi podobného smýšlení do konce položení základů spravedlivého a trvalý světový mír zajišťující podle zákona řád sobě i všem národům:

A vzhledem k tomu, že prezident Spojených států amerických podle Kongresového aktu ze dne 11. března 1941 určil, že obrana Spojeného království před agresí je pro obranu Spojených států amerických životně důležitá

A vzhledem k tomu, že Spojené státy americké rozšířily a nadále rozšiřují pomoc Spojeného království při odolávání agresi

A vzhledem k tomu, že je účelné, aby konečné určení podmínek, za nichž vláda Spojeného království obdrží takovou podporu, a výhod, které za to Spojené státy americké obdrží na oplátku, mělo být odloženo až do doby obhajoby pomoc je známa a dokud vývoj událostí nezjistí jasnější a konečné podmínky a výhody, které budou ve společném zájmu Spojených států amerických a Spojeného království a budou podporovat nastolení a udržení světového míru

A vzhledem k tomu, že vlády Spojených států amerických a Spojeného království si vzájemně přejí uzavřít nyní předběžnou dohodu o poskytování podpory na obranu a o určitých úvahách, které je třeba vzít v úvahu při určování takových podmínek a uzavření takové dohody bylo ve všech ohledech řádně schváleno a všechny úkony, podmínky a formality, které bylo nutné provést, splnit nebo provést před uzavřením takové dohody v souladu se zákony buď Spojených Státy Ameriky nebo Spojeného království byly provedeny, splněny nebo provedeny podle potřeby

Níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění svými příslušnými vládami, souhlasili takto:

Vláda Spojených států amerických bude i nadále poskytovat vládě Spojeného království takové obranné předměty, obranné služby a obranné informace, které prezident povolí k převodu nebo poskytnutí.

Vláda Spojeného království bude i nadále přispívat k obraně Spojených států amerických a jejímu posilování a bude poskytovat takové články, zařízení služeb nebo informace, jaké by mohla dodávat.

Vláda Spojeného království nebude bez souhlasu prezidenta Spojených států amerických převádět vlastnické právo nebo vlastnit jakýkoli obranný článek nebo informace o obraně, které mu byly převedeny na základě aktu, nebo povolit jejich použití kýmkoli, kdo není důstojník, zaměstnanec nebo zástupce vlády Spojeného království.

Pokud je v důsledku předání jakéhokoli obranného článku nebo informací o obraně vládě Spojeného království nezbytné, aby tato vláda podnikla jakékoli kroky nebo provedla jakoukoli platbu za účelem úplné ochrany jakýchkoli práv občana Spojené státy americké, které mají patentová práva k jakémukoli takovému obrannému článku nebo informacím, vláda Spojeného království podnikne takové kroky nebo provede platbu, pokud o to požádá prezident Spojených států amerických.

Vláda Spojeného království se vrátí do Spojených států amerických na konci této mimořádné situace, jak určí prezident, takové obranné předměty převedené podle této dohody, které neměly být zničeny, ztraceny nebo spotřebovány a jak bude určeno prezidentem, aby byl užitečný při obraně Spojených států amerických nebo západní polokoule nebo aby byl jiným způsobem použitelný pro Spojené státy americké.

Při konečném určení výhod, které má vláda Spojeného království poskytovat Spojeným státům americkým, se bude brát plně v úvahu veškerý majetek, služby, informace, zařízení nebo jiné výhody či úvahy poskytnuté vládou Spojených států. Království po 11. březnu 1941 a přijato nebo uznáno prezidentem jménem Spojených států amerických.

Při konečném určení výhod, které má vláda Spojeného království poskytnout Spojeným státům americkým výměnou za pomoc poskytnutou podle Kongresového aktu z 11. března 1941, budou podmínky a podmínky takové, aby zatížit obchod mezi oběma zeměmi, ale podporovat vzájemně výhodné ekonomické vztahy mezi nimi a zlepšování celosvětových ekonomických vztahů. Za tímto účelem budou zahrnovat ustanovení o dohodnutých opatřeních Spojených států amerických a Spojeného království, otevřených účasti všech ostatních zemí s podobným smýšlením, směřujících k rozšíření výroby, zaměstnanosti, příslušných mezinárodních a domácích opatření, a směna a spotřeba zboží, které jsou podstatným základem svobody a dobrých životních podmínek všech národů, k odstranění všech forem diskriminačního zacházení v mezinárodním obchodu a ke snížení cel a jiných překážek obchodu a obecně k dosažení všech ekonomických cílů stanovených ve Společné deklaraci provedené 12. srpna 1941 prezidentem Spojených států amerických a předsedou vlády Spojeného království.

Brzy bude vhodné zahájit rozhovory mezi oběma vládami s cílem určit ve světle řídících ekonomických podmínek nejlepší prostředky k dosažení výše uvedených cílů jejich vlastní dohodnutou činností a hledání dohodnuté akce další podobně smýšlející vlády.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem tohoto dne. Zůstane v platnosti až do data, na kterém se obě vlády dohodnou.

Podepsáno a zapečetěno ve Washingtonu ve dvojím vyhotovení dne 23. února 1942.


Primární postranní panel

PŘEDPLATIT

Kategorie

Nejnovější podcasty

Odkazy na další podcasty

Podcasty australské námořní historie
Tato podcastová série zkoumá námořní historii Austrálie a#8217 s řadou odborníků na námořní historii ze skupiny Naval Studies Group a dalších.
Produkoval Naval Studies Group ve spojení s Submarine Institute of Australia, Australian Naval Institute, Naval Historical Society a RAN Seapower Center

Podcasty Life on the Line
Life on the Line vystopuje australské válečné veterány a zaznamená jejich příběhy.
K těmto záznamům lze přistupovat prostřednictvím Apple iTunes nebo pro uživatele systému Android, Stitcher.


Užitečné odkazy ve strojově čitelných formátech.

Klíč archivních zdrojů (ARK)

Mezinárodní rámec interoperability obrazu (IIIF)

Formáty metadat

Snímky

Statistiky

Bulletin Brownwood (Brownwood, Tex.), Sv. 41, č. 136, ed. 1. sobota 28. února 1942, noviny, 28. února 1942 Historie, https://texashistory.unt.edu připsání veřejné knihovny Brownwood.

O tomto problému

Hledej uvnitř

Přečíst nyní

Tisk a sdílení

Citace, práva, opakované použití


Bitva v Sundské úžině (28. února - 1. března 1942)

Bitva v Sundském průlivu byla vážně zahájena 28. února ve 23:06, když japonské invazní síly přidělené na západní Jávu zasáhly a zaútočily na HMAS Perth a USS Houston.

Dva spojenecké křižníky, které bojovaly v bitvě u Jávského moře, se pokusily zaútočit na transporty a přivedly japonské vojáky na tři přistávací místa na západní Jávě, z nichž plánovali zajmout hlavní město Batavii.

Špatně přečíslované lodě Allie se potopily, stejně jako několik japonských lodí, z nichž některé byly zasaženy vlastními silami.

V Sundském průlivu již otlučený a vyčerpaný Perth a Houston, spojený holandským křižníkem Evertsen, potopili minonosku, čtyři transporty a poškodili japonský křižník, ale za katastrofální cenu.

Všechny tři lodě byly potopeny za cenu přes 1 000 životů. Zachráněných 671 mužů bylo zajato Japonci. Ti, kdo přežili, byli v zajetí na Jávě a v Singapuru a nejvíce pracovali na nechvalně známé thajsko-barmské železnici.

Útočné síly brzy zajaly Batavii a připojením se k vojákům přistávajícím na východním pobřeží převzali kontrolu nad celým ostrovem.
Bitva v Sundské úžině (28. února - 1. března 1942)


Historie Bahá'í

28. února, k tomuto datu v roce 1942, dopis napsaný jménem Shoghi Effendi „sestře Bahá'í“ ve Spojeném království odkazoval na jiného Bahá'í s tím, že „S ohledem na. Shoghi Effendi mu píše přímo a radí mu, aby přerušit jeho členství v synagoze. “

„Abdu'l-Bahá dříve povolil členství ve svobodných zednářských lóžích a jiných než baháckých a#8217í náboženských organizacích.

Během své návštěvy Londýna v roce 1911 měl Abdu ’l-Bahá následující interakci s křesťanem.

Během jeho turné po Severní Americe v roce 1912 by tento komentář hlásilo zpravodajství.
Například 18. února 1912 byl v článku „The Pittsburgh Pennsylvania Press“ uveden článek s textem „V některých ohledech je hnutí Bahá ’í nejpozoruhodnější v moderní době. Není náboženstvím, v tom smyslu, že Křesťanství a mohamedánství a další víry jsou náboženství. Jeho stoupenci patří k mnoha různým sektám, zůstávají křesťanskými nebo mohamedánskými nebo brahminskými, a stále důkladně pokračují na Bahis. “ Při své návštěvě Londýna v roce 1911 Abdu ’l-Bahá uvedl, že „Můžete být Bahá ’í-Christian, Bahá ’í-Freemason, Bahá ’í-Žid, Bahá ’í-Muḥammadán“.

A 28. února 1912 přinesl „Denní zprávy SFO“ ze San Franciska článek s textem „V některých ohledech je hnutí Bahá ’í tím nejpozoruhodnějším v moderní době. Není to náboženství v tom smyslu, že křesťanství a mohamedánství a další víry jsou náboženské. Jeho následovníci patří k mnoha různým sektám, zůstávají křesťanem nebo Mohammedanem nebo Brahminem, jak to je mya, a stále pečlivě chodí Bahá ’ís “Během své návštěvy Londýna v roce 1911 měl Abdu ’l-Bahá uvedl, že „Můžete být Bahá ’í-křesťan, Bahá ’í-Freemason, Bahá ’í-Žid, Bahá ’í-Muḥammadán.“

Podobně 1. září 1912 „Oregonský“ z Portlandu přinesl Oregon článek o ‘Abdu ’l-Bahá, představil jej jako „hnutí vůdců náboženství, které si nárokuje tři miliony následovníků“ a cituje jeho prohlášení „Když v V Londýně ho oslovil student vyšší kritiky, který se zeptal ‘Abdu ’l-Bahá, zda má pokračovat v kostele. ‘Abdu ’l-Bahá odpověděl: “Ano, nesmíte se od toho distancovat. : Boží království není v žádné společnosti. Pokud již patříte do společnosti, neopouštějte své bratry. Můžete být Bahá ’í-křesťan, Bahá ’í-Freemason, Bahá ’í-Žid, Bahá &# 8217í-Mohammedan. ”

Ve skutečnosti „Abdu'l-Bahá povzbudil Bahá ’ís Manchesteru, aby napodobovali svobodné zednáře.

Četná prohlášení Shoghi Effendiho a Světového domu spravedlnosti by později byla v rozporu s těmito prohlášeními, přičemž Bahá ’ je výslovně zakázáno spojovat se s jakýmikoli jinými náboženstvími.

24. července 1954 byl v dopise napsaném jménem Shoghi Effendiho na duchovní shromáždění Japonska uvedeno, že „Pokud jde o spojenectví s bahájskou vírou mimo Bahá'í, každý člověk se stane Bahá'í a přijímá Bahá'u'lláh jako božský projev pro tento den, nebo ne. mohou se stát Bahá'í pouze na základě přijetí Bahá'u'lláha jako božského projevu a samozřejmě s tím jde i přijetí Bab jako předchůdce a Abdu'l-Bahá jako centrum smlouvy a současný správní řád. Když člověk dosáhne moře nesmrtelnosti, je nečinné hledat jinde. "


Ski -Bataillon 3. Inf. Div., 28. února 1942 - Eike Middeldorf Brandenbergers

Příspěvek od Hoplofil & raquo 19. října 2019, 16:52

Díky skvělé práci Jeffa Leacha jsem pro tuto dobu našel válečné deníky různých štábních složek V. armádního sboru. Oba potvrzují informace o útoku, které Middeldorf poskytuje, a poskytují trochu kontextu. Bohužel se mi nepodařilo najít srovnatelné dokumenty od 3. pěší divize. Pokud jsou příslušní průvodci z Národního archivu a záznamové služby jakýmkoli náznakem, nezdá se, že by válku přežili. (Mám podezření, že mohli být ztraceni, když byla divize zničena ve Stalingradu.)

Díky nápovědám poskytnutým v mapě náčrtu, kterou Middeldorff zahrnoval do své knihy, jsem mohl pomocí map Google dobře prozkoumat oblast, ve které k tomuto zapojení došlo. Je zvláštní říci, že v různých zobrazeních poskytovaných společností Google chybí vesnice zobrazené na mapě náčrtu poskytnuté společností Middeldorf (Gora, Pashoga, Krjukowo a Wasiljewschtschina).
S ohledem na tyto věci bych byl vděčný za jakékoli vodítka, která by účastníci tohoto fóra mohli poskytnout, stejně jako za jakékoli zdroje, které jsem možná přehlédl. Zejména hledám jakékoli mapy bezprostředního okolí útoku. (Díky příkladnému úsilí Johna Calvina mám k dispozici denní mapy situace na úrovni německé armády.) Hledám také informace o roli, kterou hraje malá rota Brandenbergů sloužící u Middeldorfova lyžařského praporu. (Zaměstnání takto specializovaných jednotek pro místní útok, jako je tento, mi připadá jako znamení zoufalství situace, ve které se německé síly kolem Vjazmy v této době ocitly.)
PS: Objednal jsem si, ale zatím jsem neobdržel, kopii jedné z historií 3. pěší divize z pera Gerharda Dieckhoffa.


28. února 1942 - Historie

Pacific War Maps | Tichomořské námořní bitvy Nihon Kaigun ve druhé světové válce

Válka v Pacifiku byla největším námořním konfliktem v historii. Napříč obrovskými rozlohami Pacifiku se ocitly dvě nejmocnější námořnictva světa zavřené v boji smrti. Válka byla vedena ve všech možných klimatických podmínkách, od arktických podmínek Aleutianů až po děsivé vedro a úpal jižního Pacifiku. Zastoupeny byly všechny myslitelné typy námořních aktivit: bitvy letadlových lodí, povrchové střetnutí, bitevně vedené noční boje, největší obojživelné přistání celé války a nenápadné, brutální bitvy vedené ponorkami a proti nim.

Shromáždil jsem informace o řadě důležitějších (a myslím, že i zajímavých) válečných bitev, včetně souhrnu, tabulkových zobrazení zapojených sil a v některých případech grafů sledování pohybu lodi. Stačí kliknout na bitevní mapu, kterou chcete vidět. Alternativně můžete použít textovou nabídku pod mapami.


Stál na svém místě

Jak je podrobně popsáno v mistrovské Jackie Robinson: Životopis od Arnolda Rampersada, 6. července 1944 se Robinson “ zapletl do sporu, který hrozil ostudou skončit s vojenskou službou. ” Při jízdě vojenským autobusem se vracel do nemocnice z klubu barevných důstojníků ” Robinson seděl vedle Virginie Jonesové, manželky jednoho z jeho důstojníků. Jones vypadal bíle a#8212 alespoň si to bílý řidič autobusu myslel. Po několika blocích řidič náhle nařídil Robinsonovi “, aby se přesunul do zadní části autobusu. ” Robinson, oprávněně pobouřený, odmítl. Mimo jiné si přečetl, že segregace již není povolena ve vojenských autobusech (pdf), a přistoupil k formě protestu, který předznamenal podobnou akci Rosy Parksové o 11 let později.

Rampersad znovu vytiskne prohlášení Robinsona o tom, co se stalo dále: “ Řidič autobusu mě požádal o identifikační kartu. Odmítl jsem mu to dát. Potom šel k dispečerovi a něco mu řekl. To, co mu řekl, nevím. Potom se vrátí a řekne lidem, že tento negr dělá problémy. Řekl jsem řidiči, aby se mnou přestal f —in, takže tam vezme ostatní muže a začne mu foukat na vrchol a někdo zavolá MP ’s. ” Robinson byl umístěn pod “arrest ve čtvrtích, &# 8221, což znamenalo, že “he bude považován za zatčeného v nemocnici, i když bez stráže. Robinson byl poté převezen do nemocnice na policejním pickupu. Robinsonova tvář byla naštvaná, svaly na jeho tváři napjaté a oči napůl zavřené. ”

Robinson byl 24. července převezen k 758. tankovému praporu, kde velitel podepsal rozkazy k jeho stíhání. ” V ten den byl zatčen. Rampersad říká, že “ V 1:45 odpoledne 2. srpna začal případ Spojené státy v. 2. poručík Jack R. Robinson, 0-10315861, Cavalry, Company C, 758. tankový prapor. ” Robinson & Osud#8217 byl v rukou devíti mužů, z toho osm bílých: “Jeden byl černý, jiný byl student UCLA [kde byl Robinson vysokoškolák]. K odsouzení bylo potřeba šest hlasů. ”

Robinson čelil dvěma obviněním: “První, porušení článku války č. 63, ho obvinilo z ‘ chování s neúctou k kapitánovi Geraldovi M. Bearovi, CMP, jeho nadřízenému ’ ... Druhé obvinění bylo porušení článku č. 64, v tomto případě ‘ vědomá neposlušnost zákonného velení Geralda M. Bear, CMP, jeho nadřízeného. ’ ” Před zahájením soudu byla stažena další tři obvinění. Svědectví odhaluje, jak statečně Robinson bojoval, aby se ve večerních hodinách incidentu bránil, včetně údajně hrdinských výroků, “ Podívejte se sem, ty svině, ty mi neříkej žádný negr! ” Poté čtyřhodinový soud, Robinson byl zproštěn viny: “ Robinson zajistil alespoň čtyři hlasy (tajné i písemné) potřebné pro jeho zproštění viny. Byl shledán ‘ vinným ze všech specifikací a obvinění. “”


♫ Dnes v hudební historii-28. února 1942 ♫

Chcete -li přidat komentář, přihlaste se. Nemáte profil? Přidej se teď! Připojení je zcela zdarma a nejsou vyžadovány žádné osobní údaje.

Také jsem si všiml jeho černobílé fotografie na stereu. hned vedle trofeje, kterou dostal za vítězství v soutěži v pití v místní hospodě :-(

Vtipné, měli byste zmínit, že Kathleen. Když jsem se poprvé podíval na nábytek, napadlo mě to samé. hubené nohy. Ale nemyslel jsem na nábytek :-)

A neubližujte si a snažte se tancovat jako Joe Tex :-)

Dívám se na gramofon/rádiový nábytek. Pravděpodobně švédská moderní.
Díky, Joe.

To jsem o chudákovi Brianovi nevěděl. : 0 (

Velmi pravdivé Johne !! Tolik lidí odešlo příliš brzy.

Podobně jako Beatles jsem si vážil raných Rolling Stones více než kapely, do které se vyvinuli, a často jsem přemýšlel, jakým směrem by se Rolling Stones vydali, kdyby Brian Jones zůstal místo tragické statistiky aktivním členem. Stejná otázka se týká Pink Floyd/Syd Barrett, Beatles/Pete Best nebo Stu Sutcliffe, Doors/Jim Morrison, Moby Grape/Skip Spence, Mamas & Papas/Cass Elliot, Buddy Holley, seznam pokračuje dál a dál. Vítejte v morbidním pondělí. OH Počkej! Je tragické úterý.

Dobré vzpomínky na to, že jsem byl poblíž mého zesnulého bratra a sestry. To byla jejich hudba! Úsměv! ☺


Podívejte se na video: Alessandro Barbero - La peste nera